Derék asszony

Temetési beszéd, Kocs Klára Mária, 80 éves

Textus: Péld 31, 10- 13 „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.”

Gyászoló férj, gyermek és testvér! Végtisztességet tevő gyülekezet!

Kerestem a szentírásban azokat a gondolatokat, melyek a legjobban ráillenek immár néhai testvérünk életére. Mert e temetés szomorú órájában az ő életét gyászoljuk. És kutatjuk azokat a képeket, hangokat, életeseményeket, melyekkel bennünket gazdagabbá tett. A bölcsesség irodalomban, a példabeszédek könyvében találtam meg ezeket a szavakat, melyekben Isten vigasztalni akar titeket. És e mai szertartás középpontjába akarja helyezni az ő életét. Hogy mi, akik eljöttünk ebből tanuljunk. Számunkra egy példa legyen, hogyan és miként kell ezt a néhány földi évtizedet megtölteni, nevetéssel, jókedvvel és örömmel.

Ahogyan az évszakok váltakoznak, a vándormadarak elindulnak. Az esőcseppek az óceánig jutnak. A falevelek megsárgulna és lehullnak.  A virágok elhervadnak. A szépség elavul. Egyszóval minden megváltozik ebben az életben. Úgy a mi látható életünk is ezen a földön egyszer véget ér. Kinek előbb és kinek később. De mindannyian visszatérünk Istenhez, akitől az életünket kaptuk ajándékba. Egy örök körforgás van ezen a földön. És ahogyan pontosan azt sem tudjuk, miként és miért érkezünk erre a földre, mert erről csak sejtéseink vannak. Úgy azt sem tudjuk igazán, miért megyünk el. Mindezt emberi értelemmel csak egy ideig, határig lehet megmagyarázni. Az elmúlással azonban értelmetlenné válik minden emberi tervezés. Csak a hitünkkel tudjuk megérezni és megfogni azt a világot, melyet mi vallásos emberek Isten világának, az elmúlás után örökéletnek, az üdvösség világának fogjuk fel. Ez az a hely, ahol az életünk után Isten megítéli cselekedeteinket. Itt hozza bizonyosan Isten a tudomásunkra, hogy mennyire elégedett az életünkkel. És mindazt, amit ajándékként kaptunk, azt hogyan és miként kamatoztattunk. A felolvasott szentírási versek kérdéseinkre eligazító választ adnak.

I.Derék asszonyt kicsoda találhat?  Teszi fel a kérdést e könyv írója. Itt a nő rátermettsége, munkabírása, az életben való jártassága van megfogalmazva. Mert a derék asszony mindig és minden körülmény közepette kiismeri magát. Érez magában tehetséget arra, hogy legyőzze a kihívásokat. Azokkal megbirkózzon, és mindig győztesen kerüljön ki azokból. A tegnap, amikor megkérdeztem a családjától, volt e valami különösebb gond a családban azt felelték, hogy végtelen, nagy türelem volt a családban. És testvéreim el kell, mondjam itt is, hogy a derék asszony összefogja, fenntartja, megtartja a családot. Mert a család Isten legnagyobb ajándéka mindannyiunk számára.

II. Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Az igazgyöngyöt a gyöngyhalászok a kagylókból gyűjtik össze a tenger, a víz fenekéről. Lemerülnek, és egy levegővétellel keresik azokat a  kagylókat, amelyekben a legszebb és legértékesebb gyöngyök lakoznak. Hiszem, Isten néhai testvérünk életében is ilyen kincset, igazgyöngyöt rejtett el. Amit elsősorban a testvér, férj, a gyermek fedezett fel ezekben az évtizedekben. És hiszem igazgyöngy volt sok ember számára, akiknek ő segíthetett a járó beteg ellátásban, mint röntgenes.

III. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. A házasságnak egyik legmélyebb feltétele a kölcsönös bizalom. E nélkül nincs közösségi élet. A bizalom azt jelenti, hogy el merem engedni. Bízok abban, hogy ő mindent a legbölcsebben old meg. És az 55 évnyi házasélet éppen ennek a biztosítéka.  Nagyon sokan a vagyont az anyagiakra gondolják. De a vagyon itt a lelkiekre vonatkozik. Arra a szerelemre, szeretetre, hűségre és ragaszkodásra, mely egy életre szólóan elég kellett legyen. Ahonnan mindig is lehetett táplálkozni.

IV. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Az otthon, a család, a melegség, az együttlétek biztosítója mindig a feleség és az édesanya. Jó minden férjnek tudni azt, hogy otthon biztonság van. És a háta mögött olyan bizonyosság, aki mellette mindig kitart és őt bátorítja. Mert így társak lesznek az építkezésben, a fenntartásban, a jövendő alkotásában.

V. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Ez a mondat arról a korról beszél, amikor az asszony a család ruházatát is elő kellett állítsa. Amivel öltöztette az ő családját. És ezt az ő két kezével kellett elvégezze. És ezt mindig jókedvvel végezte.

Titeket is öltöztetett a feleség, a testvér és az édesanya. Felruházott intésekkel, figyelmeztetésekkel. Óvott nemcsak a hidegtől, de e dermesztő világ gondjaitól. És ezt mindig jókedvűen végezte. Kacagással, nyitottsággal.

Gyászoló család! Végtisztességet tevő gyülekezet!

Isten magához szólította ezt a derék asszonyt. Megszűnt dolgozni az ő szorgos keze, és életéből ezután fogjátok kihámozni igazán azt az igazgyöngyöt, melyet Isten elrejtett az ő nevetésébe, jókedvébe, boldog hangulatába. Szelíden és csendesen hívta el Isten, az est simogatásával, amikor a fia Attila megtalálta, és ezzel a csendességgel akar a ti gyászotokban, fájdalmatokban titeket vigasztalni. Hiszem egyre kér téged Attila, vigyázni az édesapára, mint  ahogy ő tette. A testvér családja mellett örökké kitartani. Emlékét kegyelettel megőrizni.

Isten így fogadja magához az ő lelkét és testének adjon örök nyugodalmat!

Kocs Klára Mária életrajzi adatai röviden így foglalhatók össze.

1940. április 24- én született Székelyudvarhelyen. Az édesapja  Széll Imre kertész, az édesanyja Széll Mária háztartásbeli. Itt tanult Székelyudvarhelyen. Egészségügyi líceumot végzett. 16 évvel fiatalabb testvérével felnőtt korukban csiszolódtak össze. Az iskola elvégzése után kihelyezést nyert Szentegyházára. Itt ismerkedett meg férjével Kocs Mihállyal. 1965. szeptember 25- én kötöttek házasságot.  Gyakornoksága után került férjével együtt Székelyudvarhelyre. Ő a városi kórház járó beteg osztályán, mint röntgenes dolgozott, a férje pedig a helyi pénzügyön. Isten egy fiúgyermekkel áldotta meg a házasságukat, Attila 1967- ben született. Jó házasságban éltek a férjével és fiúgyermekével.  Attila egy néhány év kivételével mindig a szüleivel lakott. Nagy türelem és önfegyelem volt a családban. Végtelenül víg kedélyű asszony volt. Rendkívülien jó volt a hangulat a munkahelyén, amikor ő szolgálatban volt. Egy hangos kacagás volt az élete. Gondoskodó édesanya, ki mindig aggódik az övéiért. Az unitárius nőszövetség aktív tagja, hűséges támogatója közösségünknek.

Utolsó percig gondozta a családját. Vidám és jó kedélyű feleség és édesanya. A férj és a fiúgyermek nagyon szerették őt. Rendezett életet hagyott hátra. Ő volt a mindenük. Isten legyen vele! Isten maradjon velünk. Ámen.

 

 

Reformátorok gondolatai

Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csak azon célra törekszik, hogy Isten dicsősége terjedjen, az egyház épüljön.

Dávid Ferenc