Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség rövid története

 

1. A településről

Székelyudvarhely és környéke már az őskor óta lakott volt. A Székely Támadt Vár alatt római castrum és fürdő romjait tárták fel. Az 1333-as pápai tizedjegyzékben szerepel. 1557-ben Izabella királynő kiváltságlevelet adományozott a városnak, minden adótól mentesítette a várost. 1558-ban kapta a város címeres pecsétjét, melyben az ősi székely szimbólumokat fedezhetjük fel. A vármegye első főispánja Dániel Gábor, aki unitárius vallású. Székelyudvarhely a megye szellemi és közigazgatási életének központja.

A város lakossága többségében magyar anyanyelvű. Összlakossága 34.257. Ebből 32 198 magyar (94%), 832 román (2,43%), és 3,57 % más nemzetiségű. Római katolikus vallású 50.01 %, ( 18494 ), református 30,12 %, ( 11136 ), Unitárius 14,71 %- a ( 5438 ) és orthodox 2,54 % ( 941 ).

A római katolikusok már nagyon régen itt vannak. A leírások szerint még az Etelközben találkoztak őseink 861-ben a bizánci császár nagy hithirdetőjével Cirillel. A Gyulával érkező hittérítő püspökök a keleti rítus szerint térítettek. Így érthető Székelyudvarhelyen is a keleti szentek tisztelete. A református egyházközség létrejötte és megalakulása a XVIII. század elejére tehető. A főtéren látható templomot Baczkamadarasi Kiss Gergely rektorprofesszor építtette. 1781-ben fejezték be a templom építését.

 

2. Az unitáriusok

1872-ben alakult meg az első unitárius egyházközség 80- 90 egyháztaggal. az alapítók közt első helyen találjuk báró Dániel Gábort, egykori főgondnok urat. Az alapításnál két özvegy nő is segédkezett: Bóér Imréné és Bodrogi Áronné. Az első istentiszteletet a vármegye házán tartották 1872. október 6.-án. A templom építésére nagyon sok egyháztag tett kegyes adományt. Özv. Tóth Ferenczné született: Benkő Zsuzsánna 2000 koronát ad harangbeszerzésre. Halála után az egyházközség egy ház és 5000 korona birtokába jut. Gyepesi id. László Ferencz egy jó karban levő házat és mintegy 20.000 koronát hagy az egyházközségre. 1891-ben Ferencz József püspök és id. Dániel Gábor főgondnok felhívást intéznek országos gyűjtésre, melynek eredményeképpen 7200 korona gyűlt össze. 1902-ben a vármegyében levő közösségek felé felhívást intéztek anyagszállítás tárgyában. Közben újabb országos gyűjtést rendelnek el, az Unitárius Egyház bőkezű adományával együtt 30.000 korona gyűlt össze. A templom építését 1906-ban kezdték el. 1906. július 3.-án volt az alapkőletétel. A templomot 1908. május 24.-én szentelték fel.

Felekezeti iskola nem volt és nincs. Az 1990-es években volt kezdeményezés, hogy az Orbán Balázs iskola átalakuljon felekezeti iskolának, de sem helyi, sem főhatósági szinten nem kapott elegendő támogatást.

Székelyudvarhely, a környék húzó ereje, mind gazdasági, mind kulturális szinten. Székelyudvarhely a székely anyaváros iskola város, a környék falvainak gyerekei ide járnak iskolába. A középiskolába járó diákok nagy aránya egyetemet végez akár itt az országban, vagy éppen külföldön. Az önkormányzat fenntartja többek között a színházat, sportéletet és a székelyföldi filharmóniát is.

Az első istentiszteletet Kisgyörgy Sándor, kénosi lelkész tartotta a vármegyeháza nagytermében. Bodrogi Áronné Bethlen utcai házában tartottak istentiszteletet később, aztán a László Domokos, majd a Sándor Mózes lakásán. 1888-tól a Bethlen utcában vásárolt ház egyik szobájában, majd a Vánky-féle házban, végül pedig a Tóth Ferencné által adományozott házban.

Székelyudvarhelyen ma több mint 5000 unitárius vallású ember él. Sajnos az egyházi nyilvántartásban sok személyről és családról nem tudunk. Az egyházközség történetéről többen írtak, de nem jelent meg nyomtatásban egy egyházközségi történet sem tudomásom szerint. A megalakult egyházközségnek a következő lelkészei voltak az első időben:

  1. Kisgyörgy Sándor 1872 - 1888
  2. Lőrincz István: 1888 - 1892
  3. Vári Albert: 1892 - 1909. Az ő idejében lesz önálló az egyházközség. Addig Kénoshoz tartozott.
  4. Bölöni Vilmos 1909-től.

Az említett világiakon kívül sok személy adakozott a templomra és a benne levő bútorzatra. A vargyasi származású Székely Lajos és neje a szószéket készíttetnek. Pálffy Dénes cserepet ad a templomra. Szabó György és neje református testvérek az orgona építését támogatják. Szakács Károlyné egy ezüst úrvacsorai tányért ajándékozott. Kénosi, homoródszentpéteri, abásfalvi, homoródalmási egyházközségek segítik nagyobb részben a templom építését.

Lőrinczi Béla volt kezdetben a gyülekezet énekvezére, de miután az első világháborúból hazaérkezett, lemondott. Bölöni Vilmos lelkész fia, ifj Bölöni Vilmos volt az énekvezér egy kevés ideig.

 

3. Épületek

1906 - 1908 között épült a templom. 1908. május 24.-én szentelték fel. Ez volt az első unitárius templom Székelyudvarhelyen. Az első templomtervet 1891-ben id. Dániel Gábor készítette el. Majd 1901-ben Diószeghy Sámuel is készített egy tervet, melyeket nem fogadtak el. A templomot Pákei Lajos tervei alapján készítették el. Fekete Benjámin 42.000 koronáért vállalta a templom felépítését, melyet meg is valósított.

A templomtorony falára – AZ EGY ISTEN TISZTELETÉRE – felirat került.

Az egyházközségnek ezen kívül van egy lelkészi lakása, vendégháza, a Kriza János szeretetotthon, templomgondozói lakás és a Városháza téren az énekvezéri és a segédlelkészi lakás.

 

4. Ingóságok (egyházi felszerelések)

Szabó György 2400 korona kegyes adományt tett egy új orgona megépítésére. Szabó György és neje adományaként 1907-ben építettek a templomba egy orgonát A nagyharang súlya 5 mázsa, a kisebbik harang 3 mázsa, Thury Ferenc budapesti harangöntő mester készítette el, 1916-ban elvitték az orgona sípjait és a kisebbik harangot. Az orgona sípjait a hívek kegyes adományából és Hargita Megye Tanácsának támogatásával valósítottuk meg.

Két ezüst úrvacsorai kelyhe és két másik kelyhe van az egyházközségnek. Az egyiket közadakozásból készítették 1908-ban. a másikat Pálffy Dénesné, Báró Bánffy Józéfa ajándékozta az egyházközségnek 1889. április 21.-én. Három boros kanna található, és két kenyeres tál. Egy keresztelő edény van az egyházközségnek ezüstből és tál alája.

 

5. Lélektükör

1999. óta az egyházközség szervezi a Szejkei Unitárius Találkozót, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel.

 

6. Megvalósítások

2017 őszén a templom fűtése oldódott meg gázalapú központi fűtéssel. 2018-ban az orgona felújítása történt meg. 2019-ben elkészült a lelkészi lakás alagsorában a Vallásszabadság Imaterme. A Kriza János szeretetotthon fűtése és konyhájának korszerűsítése is megtörtént 2019-ben.

Reformátorok gondolatai

Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden hamis leleményét megvetvén, csak azon célra törekszik, hogy Isten dicsősége terjedjen, az egyház épüljön.

Dávid Ferenc